تاریخچه نخ دندان


تاریخچه نخ دندان و انواع آن چیست؟

لوی اسپیر پارملی ، دندانپزشک اهل نیواورلئان ، با اختراع اولین شکل نخ  دندان ، اولین قدم در این را برداشته. در سال 1819 ، او توصیه كرد كه  نخ  ابریشمی موم را از راه بین دندانها ، بین گردن آنها و قوس لثه عبور دهیم و  آن ماده تحریك كننده را كه هیچ جیزی نمی تواند از بین ببرد و منبع واقعی  بیماری مربوط به دهان و دندان می باشد را از بین ببریم.